top of page
11062b_4338851926274145a7d02229ce6036df~mv2_edited.jpg

Privacybeleid

Frievar geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Frievar. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-06-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie - en onder welke voorwaarden - deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

In dit privacy beleid lees je op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) verwerken, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

De gegevens die wij van u verwerken in uitvoering van de opdracht

In het kader van onze dienstverlening zijn wij genoodzaakt een aantal persoonsgegevens van jou te verwerken. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienstverlening en je ons hiertoe opdracht hebt gegeven. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Geboorteplaats

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IBAN

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel en de grondslag van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt, en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of een eed of wettelijke verplichting.

​Automatisch verzamelde gegevens

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een menselijke handeling tussen zit.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Geautomatiseerde besluiten zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat hier een menselijke handeling tussen zit.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Frievar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Wanneer jij aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk uit onze systemen verwijderen. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons-)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Algemene medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

 

Delen van uw gegevens met derden

Jouw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht die je aan ons hebt verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je, je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Frievar.

Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Visitor Analytics

Visitor Analytics is een eenvoudige website-analysedienst die het verkeer en de algemene gegevens van bezoekers van de websites van klanten meet. Door deze statistieken te verzamelen, kan een website de ervaring van hun bezoekers verbeteren (bijvoorbeeld welke pagina's ze bezoeken en wanneer, waar ze zich ongeveer bevinden, waar een gebruiker het eerst komt of als ze afkomstig zijn van een specifieke verwijzing).

Kort gezegd gebruiken we als website-eigenaar met behulp van bezoekersanalyses cookies om gegevens te verzamelen over het apparaat type en de schermgrootte, geschatte locatie, browser, besturingssysteem, IP's, paginabezoeken, bounce-percentage, conversies en populaire inhoud op de website. Al deze gegevens worden gepseudonimiseerd en bezoekersanalyses zullen de verzamelde gegevens nooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan aanvullende informatie over een individuele gebruiker. Elke bezoeker heeft controle over de plaatsing van cookies.

Je kunt naar eigen wens cookies beheren en/of verwijderen door jouw browserinstellingen op elk apparaat te controleren. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer informatie.

Met Visitor Analytics hebben wij voor het gebruik van deze dienst een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Klik voor meer informatie over de gebruikersvoorwaarden van Visitor Analystics op, Terms Of Us,  Cookie Information and

Opt-Out / Do Not Track.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in de privacyverklaring van de derde partij.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden hanteren voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Frievar BV

De Soal 4

8584VS Hemelum

 

BTW nummer:NL820940392B01

KVKnr:01110544

John Lorist

T. 0621883120

E. john@hemelumerhoeve.nl

Mark van Sambeek

T. 0612190982

E. mark@frievar.com

Contactpersoon voor privacyzaken: John Lorist

bottom of page